English ישאר דומע ףרועה דוקיפ םירושיק הירוטסיה ל"הצ ילמס ל"הצ הנבמ המיחלה תרות םינותנ

ןללוצ סרוק םויס סקטב ל"כטמרה לש אלמה ומואנ


2003 רבמבונב 30

,םיה ליח דקפמ
,תוללוצה תטייש דקפמ
,הכרדהה לגס
,םידקפמ
,םינללוצה תוחפשמ
,הרשכהה לולסמ ימייסמ םינללוצה - םינורחאו

האלמ ,הלק אל ךרד וז התייה .תורגבל תורענמ ךרדה תא םתרבע הנורחאה הנשב
םיתווצב םינללוצכ ,הפוסב םיבצינ םתא תעכ ךא ,תורומהמבו םילושכמב ,םירגתאב
.םיה ליח לש םימחולה
רתויב םיבכרומהו םירגתאמה ,םישקה הרשכהה ילולסממ דחא תא החלצהב םויה םתמייס
.םיה ליח תוללוצב םינללוצ תויהל םכתא רישכמש ,ל"הצב
םימחולב רבודמ ןיא .םימחול לש תרחבומ הרובחכ םיה ליח תחפשמל םיפרטצמ םתא
אל םלועל ,ביואה שא לומ לא רעתסהל םכמ הפוצמ אל .הלימה לש לבוקמה ןבומב
ח"מר לכב םימחול םתא ךא .ויניע תא וארית אל םלועלו ,ומיע רישי עגמב ואובת
.עבטה תוחוכ דגנכ םימחול ,םיה דגנכ םימחול .םכירבא
םיה קמועב ,תועובש םיתיעלו ,םימי רפסמ ךשמל םיתיעל ,תומישמלו תולועפל םיאצוי
.תימוי-םוי םייח תנכס ךות
זוכיר תלוכיל ושרדיתו שפנו ףוג תוחוכ םישרודה םיצחלב ודמעת רחא םחול לככ
.הקודה תווצ תדובעו

םימעפלו קד רוניצ ךרד חטשל ןללוצה לבגומ ,חטשב םיהושה ר"יחה ילייחל דוגינב
.תועובש ףאו םיבר םימי ךשמב שמשה תא האור וניא

רתוי איה תביוחמ ךא ,םיה ליחב תועוצקמה בור תא תנייפאמ תוערהו תווצה תדובע
בחרמב תואצמיהה ,םיעודי אל ןמז יכשמל תוגלפהה .תוללוצה ימחול ברקב לכמ
תדחאמ ,םהמ דחאו דחא לכב םייולת תללוצה ישנא לכ לש םהייח יכ העידיהו םצמוצמ
.םינללוצה תא תברקמו

הנוילעה תובישחה ילעב םייגטרטסאה םילכה דחא איה תללוצה יכ רמוא םא זירפא אל
בחר ןווגמ עצבל תלגוסמו ילאיצנטופ ביוא לכ לע םויא הווהמ איה .ל"הצב רתויב
רחא בקעמ תורשפאמ תוללוצה לש ןיעידומה תולוכי .ביואה קמועב תוברל ,תומישמ לש
תמלשהל האיבמ ךכבו - םיה ינפל תחתמו לעמ ,השביב ,ריוואב שחרתמה עוריא לכ
םיעצמאב שומיש תועצמאב תאזו ,םויאה ירוזיא לש רתויב האלמה בצמה תנומת
תיאשח הרידח תורשפאמה ,טווינ תוכרעמו םינשייח ,תומכחותמ רשק תוכרעמ ,םידחוימ
.תורטמל בורק תקיודמו
לש תיתועמשמ תיגטרטסא עורז ידכל שבגתמה םיה ליחב בטיה בלתשמ תוללוצה ךרעמ
ירימ ץראה ימש לע הנגהל ןהו םיה ןמ תופיקתל ןה ףיקמ הנעמ תתל הרטמב ל"הצ
.חווט תורצקו תוכורא תוטקר


,םירקי םירגוב

םתדמלו םיבר םיישק לומ םתדמע .רגתאמו ידוחיי וניה םויה םתא םימייסמש לולסמה
אל הפוקת םתרבע .םימחולה יבוט תויהל םידקפמה יבוט ידיב םתרשכוה .בר רמוח
ןחבמה לא .םכלש יפוסה ןחבמה וניא והז ךא ,ינפוגו ישפנ סמוע לש הפוקת ,הלק
הנבמב םכמוקמ תא אוצמל וכרטצת .בייחמ דיקפתל םכתכמסה םע ,תעכ ודעצת יתימאה
.ההובג תינכטו תישונא המר לע רומשל ,תווצה לש ילועפתהו יתרבחה
םיהובגה םכינותנ םע דחי ,םכל הנתינש הרשכהה יכ םינימאמו ךכל םכמ םיפצמ ונא
.םכתוריש תפוקת ךלהמב החלצהב םכתא וליבוי תיבב םתלביקש ךוניחהו


,הכרדהה תווצ ,סרוקה דקפמ ,ד"הבה דקפמ

הכרדההו הרשכהה ,עויסה .םינללוצ לש ףסונ רוזחמ םכיפנכ תחת םויה םתאצוה
.תיחרזאה םכרדב םג ןכמ רחאלו תיאבצה םכרדב בושח טווינ ילכ םהל ויהי םתקנעהש
הילא החלצה לכ .םייחל ךרד ןבא םהל ווהי םהב םתעמטהש תוערהו םדאה דובכ יכרע
.םכל הדות .םכתחלצה םג איה תיאבצה םכרד ךלהמב ועיגי


,םירקי תוחפשמ ינב

םויל ועיגה רשא םכינבב םתא םיאג .םכרובע יאדווב ךא ,ונלוכ רובע שגרמ םוי והז
דוע ךורא תוריש - םת אל ןיידע עסמה .תכרפמו תרגתאמ ,השק הרשכה רחאל הז
תעכו בושחו השק לולסמ ומייס םכינב יכ םכל רמול תונמדזהה יהוז ךא ,םהינפל
םירחא לע ךומסל םילוכי ונניא רשא דיקפת .בושחו יארחא דיקפת ינפב םידמוע
,םיחאכ ,םירוהכ םתאש םיכרעבו תונוכתב הנומת םתחלצה .ותוא ועצביש םדבלמ
.םכל הדות .םויה ןאכ דומעל םילוכי ויה םא קפס םכתכימתו םכעויס אלל .םהב םתעמטה


,םירקי םירגוב

תיתוכיא החפשמ איה םיה ליח תחפשמ - םירגובכ םויה הילא םיפרטצמ םתאש החפשמה
.תרזועו תכמות ,המח החפשמ םג איה ךא ,היתונבו הינבמ בטימה תא תשרוד רשא ,תינעבותו


.וחילצהו ולע ,םולשב ונילא ובושו םיב ודר2003 רבמבונב 30 ,ד"סשתה ולסכב 'ה ,ןושאר םוי


רבחל חלש
הספדהל הסריג
www.idf.il © 1996-2003 לארשיל הנגהה אבצ .תורומש תויוכזה לכ

רוביצ תוינפ רודמ ,ל"הצ רבוד תביטח :רתאל עגונב תוינפל
03 - 6080343 :סקפ
ונל בותכ ינורטקלא ראוד